UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER OCH PERSONAL

Denna Uppförandekod har skapats och godkänts av Ascentos styrelse i syfte att säkerställa att Ascentos verksamhet bedrivs på ett förtroendefullt sätt och i enlighet med lagstiftning och god praxis för ett tillverkande företag. Formuleringarna i denna skrivelse utgör minimikraven för Ascentos verksamhet. Om lokal, nationell eller internationell lagstiftning ställer striktare krav än denna kod skall dessa efterlevas. Ägaren av denna kod samt ansvar för efterlevande är Ascentos styrelse. 

OMFATTNING

Denna kod gäller för Ascentos leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners (nedan gemensamt kallade leverantören), inklusive deras anställda och inhyrd personal, oavsett om de är fast anställda, tillfälligt kontrakterade eller anlitade (nedan kallat anställda). Alla Ascentos leverantörer, vare sig de levererar produkter eller tjänster måste, som minimum, uppfylla villkoren i koden. Leverantören skall alltid inkludera dessa krav i sina avtal med underleverantörer eller inhyrd personal.

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Koden baseras på FN:s Global Compacts tio principer vilka i sin tur grundar sig på FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen om miljö och hållbar utveckling och FN:s konvention mot korruption. De tio frågorna reglerar frågor om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption och utgör grunden för de förväntningar Ascento har på leverantören.

DOKUMENTATION OCH INSPEKTION

Leverantörens tillverkning ska ske enligt GMP - Good Manufacturing Practices.

På förfrågan skall leverantören förse Ascento med information och data samt genomföra självgranskning för att försäkra Ascento om att koden efterlevs. Ascento har rätt att genomföra inspektioner på plats vid samtliga av leverantörens anläggningar för att försäkra sig om efterlevnad av koden. Inspektionen kan vara anmäld eller oanmäld och genomförs av Ascentos medarbetare eller av oberoende tredjepartsgranskare.

SKYLDIGHET ATT INFORMERA

Leverantören skall informera Ascento om varje avvikelse från koden. Anställda hos leverantören som berättar om misstänkta avvikelser får inte bestraffas på något sätt.

MÖJLIGHET ATT ÅTGÄRDA ÖVERTRÄDELSER

Om en betydande avvikelse från koden noteras, ska leverantören upprätta en åtgärdsplan, så kallad Corrective Action Plan, i samråd med Ascento. Ascento har rätt att säga upp hela eller delar av ett avtal med leverantören i följande fall:

 1. Leverantören är oförmögen eller ovillig att genomföra åtgärder i Corrective Action Plan.
 2. Leverantören har vid upprepade tillfällen brutit mot koden.
 3. Leverantören har med avsikt avvikit från koden.
 4. Leverantören har med avsikt undanhållit information om avvikelse från koden.

ASCENTOS FÖRVÄNTNINGAR PÅ LEVERANTÖREN AVSEENDE:

  1. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
   1. Leverantören måste respektera mänskliga rättigheter och se till att samtliga anställda känner till och förstår dessa rättigheter. Anställda skall uppmuntras att ta upp eventuella frågor och rapportera problem.
   2. Leverantören skall eliminera alla former av tvångsarbete och får inte ta den anställdas original-identitetshandlingar eller motsvarande i förvar. De anställda ska tillåtas att röra sig fritt.
   3. Barnarbete är aldrig tillåtet. Minimiålder är 15 år och alla anställda måste ha fullföljt grundskolan. Anställda under 18 år ska inte arbeta nattskift och får heller inte utföra riskfyllt eller tungt arbete.
   4. Leverantören ska se till att ingen anställd diskrimineras eller behandlas illa på grund av kön, könsöverskridande identitet, ras, hudfärg, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Leverantören ska ha en handlingsplan för hur man arbetar med mobbning och negativ särbehandling. Mångfald och lika möjligheter ska uppmuntras.
   5. Ingen får utsättas för kroppsbestraffning eller olaga frihetsberövanden, fysisk, psykisk, sexuell eller verbal misshandel. Avdrag från lönen som en disciplinär åtgärd är ej tillåtet.
   6. Leverantören skall respektera samtliga anställdas föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar. Samtliga anställda ska ha full rätt att fritt gå med i ett fackförbund och välja ut representanter som för fram deras arbetsintressen utan rädsla för att straffas, förföljas eller utsättas för andra former av vedergällning.
  1. ARBETSVILLKOR
   1. Ett skriftligt kontrakt ska upprättas för varje anställd, oavsett om anställningen är temporär eller permanent. Det skrivna kontraktet ska som ett minimum innehålla arbetstimmar, uppsägningstid, lön och övertidsersättning.
   2. Samtliga anställda ska innehålla en rättvis lön som täcker en rimlig levnadsstandard för den anställda. Denna levnadsstandard omfattar mat, kläder, boende, medicinsk vård, sociala tjänster och försäkringar. Övertidsersättningen ska motsvara minst en fjärdedel av den vanliga lönen eller om annat följer av nationell lagstiftning.
   3. Samtliga anställda ska få en lönespecifikation som anger lön, antal arbetstimmar samt lagliga avdrag och övertidsersättning om sådan finns.
   4. Antalet ordinarie arbetstimmar får aldrig överstiga 48 timmar per vecka och övertid skall vara frivillig och aldrig överstiga 12 timmar per vecka eller om annat anges av nationell lagstiftning. Varje anställd har rätt till minst en ledig dag per vecka.
   5. Anställda ska ha rätt till semesterersättning, sjukersättning och betald föräldraledighet.
   6. Leverantören ska skapa en sund och trygg arbetsmiljö. Skador och olyckor ska registreras, åtgärdas och förebyggas.
   7. Samtliga anställda ska ha tillgång till rent dricksvatten, toaletter och avskild matplats.
   8. Riskfyllt arbete ska dokumenteras och leverantören ska tillhandahålla lämplig skyddsutrustning till den anställda. Samtliga arbetsytor ska vara väl upplysta, ventilerade och hålla en acceptabel temperatur och ljudnivå.
   9. Om boende erbjuds ska varje anställd erbjudas en bra och ren säng med separata sovrum, toaletter och duschar för kvinnor och män.
   10. Leverantören ska ha fullgoda rutiner för brandsäkerhet och utrymning. På plats ska finnas brandlarm, brandsläckare, tydligt markerade och lättillgängliga evakueringsvägar och nödutgångar. Brandövningar ska utföras regelbundet.
   11. Produkter och tjänster som tillhandahålls ska uppfylla alla juridiska standarder för konsumenters hälsa och säkerhet. Leverantören ska förse Ascento med tydlig information vad gäller innehåll, säker användning, underhåll, förvaring och avyttring av produkter och tjänster. 
  1. MILJÖ OCH DJURSKYDD
   1. Leverantören ska åta sig att reducera sin påverkan på miljön och på allmän hälsa och säkerhet.
   2. Inga produkter eller komponenter får i något led i tillverkningen testas på djur eller på ett sätt som innebär att djur indirekt kan ta skada.
   3. Leverantören ska upprätta ett miljöprogram med mätbara mål för en förbättrad miljömässig och allmän hälso- och säkerhetsnivå. Programmet ska innehålla hantering av kemikalier och farligt material, avfallshantering, energiförbrukning, vattenkonsumtion, transporter och resor samt utsläpp i luft, vatten och mark.
   4. Leverantören ska löpande utreda om det finns delar av tillverkningsprocessen eller frakten som kan förbättras för att minska påverkan på närmiljö, djur och natur.
  1. ANTI-KORRUPTION
   1.  Korruption i alla former inklusive, men ej begränsat till, utpressning, mutor, nepotism, bedrägeri och penningtvätt är strängt förbjudet.
   2. Ingen ska erbjuda, utlova, ge eller acceptera, direkt eller indirekt, betalning, gåva eller förmån i utbyte mot specialbehandling med syftet att påverka en affärstransaktion eller erhålla en personlig eller affärsmässig förmån.
   3. Alla potentiella intressekonflikter ska undvikas. Affärsbeslut ska inte motiveras eller påverkas av personliga beslut och/eller intressen.
   4. Rättvis konkurrens ska respekteras. Prisfixering, marknadsdelning, budriggning och tillverkningsrestriktioner är strängt förbjudet.
   5. En anti-korruptionspolicy och ett anti-korruptionsprogram ska finnas på plats och vara väl känt för parter som berörs. Interna kontrollåtgärder ska utföras och redovisas för att förebygga korruption och anklagelser om korruption.
   6. Leverantören uppmuntras till transparens. System som säkerställer precis, regelbunden, pålitlig och relevant information angående leverantörens aktiviteter, struktur, finansiella situation och affärstransaktioner ska finnas på plats.

UTÖVER OVANSTÅENDE TILLKOMMER FÖR ASCENTOS ANSTÄLLDA SOM EN DEL AV FÖRETAGETS PERSONALPOLICY:

Personal, anställd av Ascento AB, ska inte under några omständigheter, oavsett om det är lagligt i det land vi verkar, köpa sexuella tjänster, bruka narkotika eller utöva våld, såväl fysiskt som psykiskt.

Vi ska i alla sammanhang bemöta människor, djur och miljö med största möjliga respekt och omtanke.